ข้อมูล

 
 
 
     
 

ลิงค์

 
 

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

Syndicate content

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

                        ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ที่กำหนดจากกรอบพื้นฐานของมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต้องยึดถือ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นข้าราชการของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ประกอบด้วย

 จริยธรรม นำความเจริญสู่บ้านเมือง

 

           นายนิรัตน์   ฐากูรบุตร  แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศบังคับใช้ โดยมีบทบัญญัติห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือจ้างคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

          ด้วยปรากฏว่าขณะนี้มีแรงงานไทยส่วนหนึ่งที่เดินทางไปทำงานกับนายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจสปา ณ สหพันธรัฐรัสเซียได้ถูกนายจ้างเอาเปรียบในสัญญาจ้างงาน เช่น จ่ายค่าจ้างไม่ครบตามสัญญาจ้างงาน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

 
Syndicate content