มาตรา 9 (2)

 

 

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์

 

ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)

 

 

 

ลำดับ เลขทีดัชนี รายการ จำนวน หมายเหตุ
   

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

   
 1 58-9-2-001

นโยบายกระทรวงแรงงาน ตามแนวทางการดำเนินงาน 

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 1

 

2 58-9-2-002

นโยบายการปฏิบัติราชการกระทรวงของ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 1  
   

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

   
1 59-9-2-001

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 1  

 

กลับไปหน้ามาตรา 9