มาตรา 9 (3)

 

 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ของปีที่กำลังดำเนินการ

 

 

 

 

ลำดับ เลขที่ดัชนี รายการ จำนวน หมายเหตุ
   

 

ปีงบประมาณ 2558

 

   
1 58-9-3-01 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ปี 2558 1  
2 58-9-3-02 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ปี 2559-2563 1  
3 58-9-3-03 โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2558 1  
4 58-9-3-04 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2557 1  
5 58-9-3-05 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 1  
6 58-9-3-06 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557 1  
7 58-9-3-07 โครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ 1  
8 58-9-3-08 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558  1   
 9  58-9-3-09  งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 1  
10  58-9-3-10 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558 1  
11 58-9-3-11 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558 1  
12  58-9-3-12

โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน

ของสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558

1  
13 58-9-3-13

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ปี 2558

1  
14 58-9-3-14

โครงการรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

ในสถานประกอบการ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558

1  
15 58-9-3-15  โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ 1  
16 58-9-3-16 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2558 1  
17 58-9-3-17

โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ

แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดสุพรรณบุรี

 1   
18  58-9-3-18 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2558 1  
19 58-9-3-19 งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2558 1  
   

 

ปีงบประมาณ 2559

 

   
1 59-9-3-001 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  1  
2 59-9-3-002 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2560-2564  1  
3 59-9-3-003 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1  
4 59-9-3-004

โครงการรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1  
5 59-9-3-005

โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีพ.ศ. 2559

1  
6 59-9-3-006

โครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2559 

1  
7 59-9-3-007

โครงการสานสร้าง-สร้าง –เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปี พ.ศ. 2559 

1  
8 59-9-3-008 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558  1  
9 59-9-3-009 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 1  
10 59-9-3-010 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558  1  
11 59-9-3-011 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559  1  
12 59-9-3-012 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  1  
13 59-9-3-013 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559  1  
14 59-9-3-014 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559  1  
15 59-9-3-015 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 1  
16 59-9-3-016 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 1  

 

 

กลับไปหน้ามาตรา 9