มาตรา 9 (4)

 

 

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

 

  

 

ลำดับ เลขที่ดัชนี รายการ จำนวน หมายเหตุ
   

 

ปีงบประมาณ 2557

 

   
 1  57-9-4-001

 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

การแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของญาติแรงงานไทย

 1  
 2  57-9-4-002

 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

การให้คำแนะนำ ปรึกษา และตอบข้อหารือด้านแรงงาน

 1  
 3  57-9-4-003

 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เป็นเงิน

 1  
 4  57-9-4-004  ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  1  
 5  57-9-4-005

 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 1  
 6  57-9-4-006  คู่มือสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  1  
 7  57-9-4-007

 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 1  
 8  57-9-4-008

 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

 1  
 9  57-9-4-009

 คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 1  
   

 

 ปีงบประมาณ 2558

 

   
 1 58-9-4-01 

 คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 1  
   

 

ปีงบประมาณ 2559

 

   
1 59-9-4-001

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559

1  
2 59-9-4-002

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

1  
3 59-9-4-003 แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเลิกจ้าง 1  

  

 

 

กลับไปหน้ามาตรา 9