มาตรา 9 (5)

 

 

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 

 

ลำดับ เลขที่ดัชนี รายการ จำนวน หมายเหตุ
   

 

ปีงบประมาณ 2559

 

   
1 - สำนักงานไม่มีภารกิจในส่วนนี้    

 

 

 

 

 

 

 

กลับไปหน้ามาตรา 9