มาตรา 9 (6)

 

 

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

 

หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

ทางสำนักงานไม่มีภารกิจในส่วนนี้

  

ทั้งนี้ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ได้นำเสนอสัญญาอื่น ๆ แทน

 

 

 

ลำดับ เลขที่ดัชนี รายการ จำนวน หมายเหตุ
 

 

ปีงบประมาณ 2558

 

   
1 - สำนักงานไม่มีภารกิจในส่วนนี้ -  
   

 

 

สัญญาอื่น ๆ

 

   
2 58-9-6-01

สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัด

สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1  
3 58-9-6-02

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1  
   

 

ปีงบประมาณ 2559

 

   
1 - สำนักงานไม่มีภารกิจในส่วนนี้ -  
   

 

 

สัญญาอื่น ๆ

 

   
2 59-9-6-001

สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1  
3 59-9-6-002

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1  
4 59-9-6-003

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1  

 

 

 

 

กลับไปหน้ามาตรา 9