มาตรา 9 (7)

 

 

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

 

หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ

 

รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

 

 

 

ลำดับ เลขที่ดัชนี รายการ จำนวน หมายเหตุ
   

 

ปีงบประมาณ 2557

 

   
1 57-9-7-001

มาตราการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก (SMEs)

1  
2 57-9-7-002

สำเนามติคณะรัฐมนตรี เรื่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา

1  
   

 

ปีงบประมาณ 2558

 

   
1 58-9-7-01 สำเนามติคณะรัฐมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2558 1  
2 58-9-7-02 สำเนามติคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม 2558 1  
3 58-9-7-03  คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี 1  
   

 

 ปีงบประมาณ 2559

 

   
1 59-9-7-001 สำเนามติคณะรัฐมนตรี 23 กุมภาพันธ์ 2559 1  

 

 

 

 

กลับไปหน้ามาตรา 9