มาตรา 9 (8)

 

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

 

 

     1. การประกวดราคา ประกาศสอบราคา

 

     2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1 

 

     3. ข้อมูล / เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับไปหน้ามาตรา 9