สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗)