สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๗ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗)