รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๗ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗)