รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗)