รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘)