รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๘ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘)