รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๘ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)