รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับรายปี ๒๕๕๘ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘)