รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙)