รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙)