รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙)