พิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ประจำปี 2559/60 ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด