จริยธรรม นำความเจริญสู่บ้านเมือง

 จริยธรรม นำความเจริญสู่บ้านเมือง

ปัจจุบัน จริยธรรมในภาคราชการมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดสาระสำคัญเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 5 (*) ได้กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการในเรื่อง

1) การยึดมั่น และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

ความหมายของจรรยาข้าราชการ 5 ประการ สร้างเป็นค่านิยมของข้าราชการไทย

 

1.พฤติกรรมตามค่านิยมการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่กล้าต้านทานกับอิทธิพลหรือผลประโยชน์ทั้งที่มาจากภายในหน่วยงานเอง หรือจากภายนอก ที่จะทำให้ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ หรือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตน กล้าที่จะพูดและกระทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ซึ่งรวมถึงการหาความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจมากกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องขึ้น

 

2.พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยการทุ่มเทกำลังกาย สติปัญญา และเวลาให้แก่ทางราชการปฏิบัติงานได้สำเร็จตรงตามกำหนดเวลา และตรงตามการนัดหมาย มีความเสียสละในการปฏิบัติงานที่บางครั้งอาจต้องปฏิบัตินอกเหนือจากหน้าที่หรือเวลาราชการ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของทางราชการหรือประชาชน ไม่นำทรัพยากรของทางราชการมาใช้เป็นของส่วนตัว และแสดงพฤติกรรมที่คงไว้ซึ่งเกียรติของข้าราชการ โดยไม่โอนอ่อนต่อความทุจริตหรือผู้มีอิทธิพล

 

3.พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีแผนการดำเนินงานระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สามารถอธิบายได้ในสิ่งที่ตนปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ในการทำงานเก็บหลักฐานไว้พร้อมเพื่อรับการตรวจสอบ ผู้ที่มีหน้าที่จัดหาข้อมูล มีการจัดหาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อประโยชน์ต่อการทำงาน และประกอบการตัดสินใจอย่างยุติธรรมและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบ อำนวยความสะดวกต่อผู้มาตรวจสอบ ทั้งจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และจากประชาชนมีการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนได้

 

4.พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นข้าราชการหรือคนทั่ว ไป ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับความรู้และความใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ อย่างมีน้ำใจเมตตากรุณา และเอื้อเฟื้อ กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ต้องบริการให้ผู้ใดก่อน ก็สามารถอธิบายเหตุผลให้ผู้รับบริการคนอื่นทราบทั่วกัน

 

5.พฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของข้าราชการที่มุ่งให้เกิดความสำเร็จในงาน โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก ซึ่งแสดงออกโดยการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งเป้าหมายใหญ่และแยกออกเป็นเป้าหมายย่อย มีการจัดสภาพที่จะเอื้อต่อความสำเร็จในงาน และขจัดสภาพที่ขัดขวางการทำงานให้สำเร็จ รวมถึงการฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางกั้น ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการและเวลา มีการประเมินติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีการปรับปรุงงานที่ทำและกระบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในที่สุดสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

 

และจากการพิจารณาองค์ประกอบความจำเป็นของสังคมไทยในการแก้ไขวิกฤตของสังคมและบริบทของสังคมไทยที่ควรส่งเสริมและสามารถปลุกกระแสให้ประพฤติปฏิบัติตามนั้น คือ ค่านิยมอีก 2 ประการที่สำคัญ ได้แก่

(1) ค่านิยมความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ หมายถึง การเป็นประชาชนชั้นดี กระทำพฤติกรรมที่มีผลทำให้เกิดประโยชน์และความสงบสุขแก่ส่วนรวม รวมทั้ง ส่งเสริมให้บุคคลอื่น

(2) ค่านิยมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียงซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและองค์ประกอบทั้งสามจะเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขการดำรงชีวิตด้วยความขยัน อดทน มีสติ และปัญญา รวมทั้งเงื่อนไขความรู้

 

สรุป ค่านิยม 7 ประการที่พบว่าสำคัญที่จะนำมาเป็นหลักในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ คือ

1. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

2. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน

6. ความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

7. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

                        ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ที่กำหนดจากกรอบพื้นฐานของมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต้องยึดถือ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นข้าราชการของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ประกอบด้วย

๑. ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและ เป็นธรรม

๒.ต้องมีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๓. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

๔. ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๕. ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

๖. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๗. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนินช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๘. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด

๙. ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑๐. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหลักในการยึดถือปฏิบัติ เพื่อการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับและการไว้วางใจจากประชาชน และปฏิบัติภารกิจโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และก่อให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 “มุ่งพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้มีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม ความก้าวหน้า และมีความสุข

 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ที่


http://intranet.mol.go.th/home หรือ http://suphanburi.mol.go.th/