การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

 

1. มีใบอนุญาต แต่ผิดนายจ้าง - ดำเนินการได้ทันที
2. ผู้ที่ตรวจสัญชาติแล้วมี PASSPORT/CI/TD ซึ่งได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้มาขอ WORK PERMIT ภายใน 15 วัน - ดำเนินการได้ทันที
3. ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน - นายจ้างพร้อมลูกจ้าง พบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 2560
4. การนำเข้าตาม MOU - ดำเนินการได้ตามปกติ
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  สายด่วน 1694
ไฟล์แนบขนาด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว38 KB