ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง ด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"

ไฟล์แนบขนาด
107681202_center.pdf125 KB