รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐)