ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (การจ้างบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) - สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ไฟล์แนบขนาด
61-aebbprakaasraakhaaklaangkhcchaang-cchnthpraeminphl-61.pdf204.83 KB