ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (การจ้างบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและช่วยงานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ งานเอกสารทั่วไปของสานักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) - สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ไฟล์แนบขนาด
61-aebbprakaasraakhaaklaangkhcchaang-thamkhwaamsaaad.pdf204.24 KB