รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐)