สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับผู้รับจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ดำเนินการโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับผู้รับจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 จำนวน 365 ชุด วงเงิน 43,800 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยดำเนินการสำรวจฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 035 535 079/035 536 064