เพียงท่าน สแกนคิวอาร์โค้ด ท่านจะเป็นคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานชาวสุพรรณบุรี

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี (SWOT Analysis)

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2562-2564)