รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับรายปี ๒๕๖๐ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)