Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิศาสตร์

1 ที่ตั้ง

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัด สุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  14  องศา   4  ลิปดา  ถึง  15  องศา  5  ลิปดาเหนือ  และระหว่าง เส้นแวง  99  องศา  17  ลิปดา  ถึง  100  องศา  16  ลิปดา  ตะวันออก  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3 – 10  เมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  5,358.01  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3.3  ล้านไร่  คิดเป็น ร้อยละ  5.2  ของพื้นที่ภาคกลาง  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

 

2 อาณาเขต

จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท

ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้  ติดกับ  จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก  ติดกับ  จังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี

 

3 สภาพภูมิประเทศ

“จังหวัดสุพรรณบุรี”  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง โดยมีความลาดเทระหว่าง 0 – 3 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนว  ตั้งแต่ เหนือจรดใต้  บริเวณพื้นที่ต่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้  คืออยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร  ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าว มีแม่น้ำลำคลอง หนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจาก เหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่  แม่น้ำท่าจีน  หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี

 

แผนภาพจังหวัดสุพรรณบุรี

3370
TOP