Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางจารุณี เขมะรังษี

  นางจารุณี เขมะรังษี

  แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
  • นางสาวณัฐภัสสร โชคดี

   นางสาวณัฐภัสสร โชคดี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวยุวดี ทองถนอม

    นางสาวยุวดี ทองถนอม

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล
  • นางสาวสุนทรีย์ ธาระ

   นางสาวสุนทรีย์ ธาระ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ดอกไม้

    นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ดอกไม้

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางนิติมา ศรีจำปี

   นางนิติมา ศรีจำปี

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางจันทร์เพ็ญ ญาณโกมุท

   นางจันทร์เพ็ญ ญาณโกมุท

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวสุดารัตน์ เสือเล็ก

    นางสาวสุดารัตน์ เสือเล็ก

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   • นายสิริภาส มหารัตน์

    นายสิริภาส มหารัตน์

    พนักงานขับรถยนต์
   • นางสุนันท์ มาเมือง

    นางสุนันท์ มาเมือง

    พนักงานทำความสะอาด และงานธุรการ
80
TOP