Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงสมัครคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี

TOP