Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 เพื่อหารือ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201

pll_content_description

TOP