Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

pll_content_description

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน หากองค์กรเอกชนสนใจ
สามารถยื่นแบบเสนอชื่อบุคคลพร้อมแบบประวัติบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ ได้ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ

TOP