Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

“ค่าจ้างขั้นต่ำ” การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกันข้ามวิกฤตโควิด-19 “นายจ้างยังอยู่ได้ ลูกจ้างยังอยู่ดี”

pll_content_description

TOP