Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

“ด้วยความห่วงใยผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ จากใจกระทรวงแรงงาน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบระดับตำบล” แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อสำรวจความเดือดร้อนด้านอาชีพของประชาชน

pll_content_description

TOP