Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับนายวีรเดช พลสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ศุนย์คัดกรองเชิงรุก และให้คำปรึกษา(หน่วยเคลื่อนที่เฉพาะกิจ)COVID 19

pll_content_description

            วันที่ 15 มกราคม 2564 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับนายวีรเดช พลสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ศุนย์คัดกรองเชิงรุก และให้คำปรึกษา(หน่วยเคลื่อนที่เฉพาะกิจ)COVID 19 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อค้า แม่ค้าในพื้นที่ชุมชน ณ ปั้ม ป.ต.ท.หลักเมืองถาวรพานิช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่มโรคติดเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและชี้แจงกระบวนการการทำงานของการตรวจคัดกรองเชิงรุก พร้อมทั้งหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อเตรียมการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานประกันสังคม และแผนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่จะขึ้นทะเบียนของสำนักงานจัดหางานตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 63

TOP