Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

เกร็ดความรู้ดีๆ สำหรับทุกท่านเรื่องความแตกต่างและบทลงโทษในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่ทุกคนต้องรู้ ด้วยความห่วงใย สำนักงานแรงงารจังหวัดสุพรรณบุรี

pll_content_description

TOP