Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้การต้อนรับนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรรงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP