Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก ซึ่งเป็นตำบลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” เพื่อสำรวจความเดือดร้อนด้านอาชีพของประชาชน

pll_content_description

TOP