Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

pll_content_description

TOP