Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP