Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ...

คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเมษายน 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2561 ...

ประกาศและคำชี้แจง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 7 ...

TOP