Skip to main content

Provincial Labour Office Suphanburi

Organization Structure

 • นางจารุณี เขมะรังษี

  นางจารุณี เขมะรังษี

  แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
  • นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์

   นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวณัฐภัสสร โชคดี

   นางสาวณัฐภัสสร โชคดี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายกัญวัฒน์ อิทธิวรทรัพย์

    นายกัญวัฒน์ อิทธิวรทรัพย์

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล
  • นางสาวสุนทรีย์ ธาระ

   นางสาวสุนทรีย์ ธาระ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ดอกไม้

    นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ดอกไม้

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางจันทร์เพ็ญ ญาณโกมุท

   นางจันทร์เพ็ญ ญาณโกมุท

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวนวลฉวี ศิริพร

    นางสาวนวลฉวี ศิริพร

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   • นายชาตรี เสือสุข

    นายชาตรี เสือสุข

    พนักงานขับรถยนต์
   • นางสุนันท์ มาเมือง

    นางสุนันท์ มาเมือง

    เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และงานธุรการ
356
TOP