Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อเปิดและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อเปิดและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอสามชุก และอำเภอหนองหญ้าไซ ในการดำเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน “เรียบง่าย ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี”

TOP