Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mobile Application “Smart Labour2” ...

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ...

ป.ย.ป. คืออะไร? ย่อมาจากอะไร? ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง? ...

ประกาศแจ้งเตือนแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศมาเลเซีย ...

TOP