Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ...

Mol-Thailand

คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเมษายน 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2561 ...

Mol-Thailand

ประกาศและคำชี้แจง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 7 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ...

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561 ...

Mol-Thailand

ไขคำตอบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” คืออะไร ...

TOP